Map view Tạo mới bài đăng Giới thiệu Chính sách Liên hệ
Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD)
Bình luận

Mua
Chia sẻ
Ngõ 345 Nguyễn công Trứ, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh
http://hccd.vn
0239 3850 066
[email protected]
Xác thực thông tin doanh nghiệp
Thông tin doanh nghiệp
Tên đăng ký kinh doanh Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh
Loại hình tổ chức Doanh nghiệp xã hội
Lĩnh vực kinh doanh Nông nghiệp, thủy sản, sữa
Lĩnh vực tác động Cải thiện sức khỏe và hạnh phúc
Giải quyết loại trừ xã hội
Hỗ trợ nông nghiệp và các hoạt động liên quan
Bảo vệ môi trường
Giải quyết loại trừ tài chính
Hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp xã hội khác
Sản phẩm, dịch vụ - Thực hiện các mô hình sinh kế bền vững Quản trị địa phương: Giám sát xã hội
- tăng cường trách nhiệm giải trình Ứng phó tình trạng khẩn cấp
Facebook https://www.facebook.com/Trung-t%C3%A2m-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-c%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BB%93ng-H%C3%A0-T%C4%A9nh-HCCD-241355872699398/
Giới thiệu doanh nghiệp

Mục tiêu phát triển: Một xã hội công bằng, bình đẳng, văn minh và phát triển, trong đó mọi người đều có cơ hội phát triển, đặc biệt các nhóm người nghèo, thiệt thòi, yếu thế và dễ bị tổn thương. Tôn chỉ hoạt động: Xây dựng và thực hiện các dự án phát triển bền vững trên cơ sở Nhìn nhận và Phát huy tối đa thế mạnh, năng lực, nguồn lực hiện có của cộng đồng; Phát triển năng lực cán bộ đối tác và người hưởng lợi thông qua việc cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn, xâ. http://www.doitacaav.vn/doi-tac/551_qua-trinh-hinh-thanh-hoat-dong-va-co-cau-quan-ly-cua-trung-tam-phat-trien-cong-dong-ha-tinh-(hccd).html